Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Projekt ŚAEK - po co przeprowadzana jest diagnoza edukacji kulturowej?

2016/07/28

Projekt Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, będący częścią programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, wspiera edukację kulturową w naszym regionie. Zrealizowanie wszystkich celów zawartych w projekcie nie byłoby możliwe bez uzyskania szczegółowych informacji na temat regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie – temu służyć będzie sporządzana właśnie diagnoza edukacji kulturowej, która jest integralną częścią projektu ŚAEK.

Diagnoza pozwoli na bliższe poznanie podmiotów działających w obszarze edukacji i animacji kultury na terenie województwa świętokrzyskiego. Baza danych, którą stworzymy dzięki diagnozie, pozwoli zlokalizować wszystkie działające podmioty, scharakteryzować je i opisać relacje twórcze istniejące między nimi.

Diagnoza jest narzędziem, które pozwoli nam stworzyć sieć powiązań między podmiotami działającymi w obszarze edukacji kulturowej. Zsieciowanie to ułatwi kontakty i współpracę. Umożliwi łatwy dostęp do każdej jednostki – instytucji, stowarzyszenia, osoby. Celem diagnozy jest wskazanie edukatorów o największym potencjale – i upowszechnienie ich dokonań, by stanowiły inspirację dla innych, a także wyłonienie tych edukatorów, którzy dopiero zaczynają swoją działalność i być może potrzebują wsparcia merytorycznego i praktycznego w podejmowanych działaniach. Z uwagi na tę drugą grupę edukatorów opracowywane są również studia przypadków oraz prezentowane są dobre praktyki w zakresie edukacji kulturowej, np. podczas panelu stanowiącego część konferencji inauguracyjnej oraz podczas warsztatów. Wiele miejsca w badaniach poświęcamy poznawaniu form i metod pracy edukatorów, ale najcenniejszymi dla nas – wdrażających projekt Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej – są informacje dotyczące ich potrzeb i problemów. Zdiagnozowanie ich umożliwi pełne realizowanie programu Bardzo Młoda Kultura.   

Działania diagnostyczne prowadzone są od samego początku projektu ŚAEK i podzielone zostały na kilka podstawowych etapów. Są to: 

  1. Opracowanie narzędzi diagnostycznych i przeprowadzenie badań jakościowych na temat realnego potencjału i ograniczeń istniejących w obszarze działań podejmowanych na rzecz edukacji kulturowej w regionie.
  2. Stworzenie regionalnej mapy podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w województwie świętokrzyskim.
  3. Publikacja wyników przeprowadzonej diagnozy oraz wykorzystanie wniosków i rekomendacji zrealizowanego badania do kreowania spójnej i komplementarnej polityki edukacji kulturowej w regionie świętokrzyskim.

Do tej pory została przeprowadzona analiza danych zastanych, takich jak np. strony internetowe organizacji i instytucji zajmujących się edukacją artystyczną i / lub kulturową. Dzięki temu udało nam się zmapować konkretne osoby i ich działania wpisujące się w obszar edukacji kulturowej. 

Na kolejnym etapie przeprowadzone zostały z tymi osobami wywiady jakościowe, poświęcone przede wszystkim takim zagadnieniom jak wykorzystywane metody pracy, możliwości współpracy z innymi podmiotami, dobrym i złym praktykom związanym z edukacją kulturową, zasobom, które te osoby mają do dyspozycji w codziennej pracy, oraz deficytom, z którymi muszą się mierzyć. Obecnie materiał ten poddawany jest analizie. Elementy diagnostyczne wprowadzane były także podczas warsztatów. Dzięki zastosowanym metodom możliwe będzie m.in. stworzenie profilu edukatora kulturowego. 

Równolegle do diagnozy, prowadzona jest także ewaluacja i autoewaluacja projektu, która pozwala nam brać pod lupę także nasze własne działania i decyzje podejmowane w jego toku.

Diagnozę i raport z ewaluacji projektu zamieścimy na stronach ŚAEK (http://saek.pl/), WDK (http://wdk-kielce.pl/) i fanpage’u projektu (https://www.facebook.com/wdk.kielce/). 

Zainteresowanym dodatkowych informacji udziela koordynator projektu – Małgorzata Michałowska-Wójcik, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr kom.: 607 161 881, nr tel.: 41 36 55 101 (sekretariat).  

Wszystkich animatorów i edukatorów, którzy chcą się włączyć do naszej sieci zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://swietokrzyskiebmk.ankietka.pl/ 

 

 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 130
Realizacja nbStudio