Strona głównaSzkoleniaDotacje2007 rok

2007 rok

Mecenat 2007

 

Wojewódzki Dom Kultury otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120 000,00 zł z Mecenatu Kultury na dofinansowanie zadania: Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Domu Kultury w Kielcach, w ramach programu : Edukacja kulturalna społeczeństwa.

Celem realizacji zadania w 2007 roku jest wzmocnienie infrastruktury technicznej Wojewódzkiego Domu Kultury poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez WDK. Doposażenie Wojewódzkiego Domu Kultury ma kluczowe znaczenie dla poprawy funkcjonowania instytucji kultury w mieście Kielce oraz województwie świętokrzyskim, wpływając na rozwój edukacji kulturalnej społeczeństwa poprzez wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego regionu.

Poprawa infrastruktury WDK jest niezbędna do kontynuowania prawidłowego procesu kształcenia i doskonalenia kadry zatrudnionej w: placówkach upowszechnienia kultury, szkołach, towarzystwach, stowarzyszeniach, klubach i kołach zainteresowań oraz amatorskiego ruchu artystycznego oraz dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystających z usług kulturalnych instytucji.

Dzięki realizacji zadania Wojewódzki Dom Kultury zyska narzędzia do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju działalności środowiskowej, artystycznej, przyczyniając się do wzrostu ilości i jakości nowych ofert edukacji kulturalnej oraz form doskonalenia zawodowego wpływając tym samym na wzrost liczby osób wykwalifikowanych, pracujących w sektorze kultury i sztuki. Środki z pomocy Mecenatu Kultury będą przeznaczone na cele rozwojowe i inwestycyjne służące wzmocnieniu infrastruktury kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury, stwarzając impuls rozwojowy, mający kluczowe znaczenie dla działalności kulturalnej województwa.

W ramach poprawy stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej, artystycznej dzieci i młodzieży, form dokształcenia i doskonalenia zawodowego, działalności doradczo – metodycznej prowadzonej przez Wojewódzki Domu Kultury w Kielcach planowane jest doposażenie: trzech sal baletowych, dwóch sal dydaktycznych oraz pięciu stanowisk pracy. 

Brak specjalistycznego wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności sprawia, iż WDK jest słabo wyposażony technicznie, a tym samym ograniczony w możliwościach organizacji specjalistycznych szkoleń i warsztatów, nowych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz wdrażania nowoczesnych form doskonalenia zawodowego, edukacji kulturalnej organizowanej w sposób atrakcyjny dla młodego odbiorcy, które wymagają odpowiedniego zaplecza technicznego instytucji.

Z zakupu ww. wyposażenia oraz modernizacji sal bezpośrednio skorzystają: pracownicy WDK, instruktorzy merytoryczni, choreografowie, tancerze, nauczyciele, studenci, dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w zespołach teatralnych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, mieszkańcy Kielc oraz województwa świętokrzyskiego, uczestniczący w rożnych formach działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucję oraz amatorski ruch artystyczny prezentujący swoje dokonania podczas corocznych konkursów tanecznych, koncertów, przeglądów (ok. 250 imprez rocznie).


Zadanie „Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Domu Kultury w Kielcach” przewiduje:

  • zakup sprzętu i wyposażenia trwałego oraz przystosowanie sal do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży oraz doskonalenia i dokształcania zawodowego: (maty gimnastyczne, wykładzinę taneczną, stepy, sprzęt CD z nagłośnieniem, wyposażenie 2 sal dydaktycznych w: kamerę cyfrową, rzutnik multimedialny, odtwarzacze DVD, zestawy komputerowe, tablice ekologiczne, ekrany, telewizory, drukarkę atramentową A3.
  • modernizację sal: trzech sal baletowych (wymiana desek podłogowych, rolety przeciwsłoneczne , lustra i drążki)
  • wyposażenie garderoby zespołów tanecznych (zabudowy – pawlacze, szafy)
  • zakup specjalistycznego zestawu komputerowego dla informatyka WDK, niezbędnego do stałej aktualizacji i administrowania stroną www.wdk-kielce.pl, budowania nowych podstron dotyczących działalności kulturalnej instytucji, tworzenia grafiki komputerowej, montowania filmów DVD z imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez WDK.
  • zakup 4 zestawów komputerowych dla pracowników merytorycznych WDK
     


Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Zakres terytorialny: województwo świętokrzyskie

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2007

WNIOSEK PRZYGOTOWAŁA : A.Nowacka -Rowińska

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 46
Realizacja nbStudio